A Rendviech

 Wenn oiner oin a Rendviech hoißt,
ischt des et schlemm, weil jeder woiß,
a Rendviech ischt a nützlichs Tier
ond des erklär i euch jetzt hier:


Schtets isch so gwea ond wird so bleiba,
de Domme müeßet d Welt omtreiba.
Ond weil a Kuah a Rendviech ischt,
wird se ao ausgnützt bis zom Mischt.

Vom Ochsamaul bis Ochsaschwanz
verwertet ma des Rendviech ganz.
Ob Kuttla, Leaber, Floisch ond Knocha,
mei do kascht brota, brutzla, kocha.
Au Sahne, Butter, Milch ond Quark,
dia fallet mit en s Gwicht ganz schtark.

Was älles uff a Kuhhaut goht,
dr Schuaschter, Sattler guat verschtoht.
Jo, älles ka ma do verwenda,
sogar da Nama no zom schempfa.

Ob Kälble, Rendviech, domma Kuah,
au blöder Ochs passt no drzua.
Ma ka vom Rendviech älles braucha,
de oine deant als Zugtier schlaucha.

Ond was a rechter Bauer ischt,
der dongt sei Felder bloß mit Mischt.
Vom Rendviech kascht halt älles nemma,
aus Horn no als Kamm zom Kämma.


Des Tier ischt wirklich z schad zom Schempfa.
En Schpania müaßt se sogar kämpfa.
En India geit ma sich Müah,
do send se nämlich heilig, d’ Küah.


Was bleibt ons scho ond onsere Kender,
gäbs koine Ochsa, Küah ond Render,
Verhongra dät so mancher Knilch,
ersetztet d’ Küah et d Muttermilch.

Ond du, wenn d no vernünftig bischt,
no woischt jetzt, was a Rendviech ischt.