Kirbe

 

Wenn d'r Küfer hot sein Affa,

Wenn d'r Mooscht fangt a zom schaffa,

Wenn d'r Hemmel ronterhengt,

Ond's ganz Dorf noch Zwiebel schtenkt;

Wenn's Bachhaus voll mit alte Weiber,

Ond m'r holt beim Baecker-Schneiber

Zom Kaffee frische Seela - mierbe:

No isch Kirbe!