Dr Bruddler

 

's Jörgle hot sei' Leabatag
nix wia bruddlat Tag fierr Tag
Was r ghairt hot oder gseah
ischt ehm halt net guat gnuag gwea.
Kaum hot ehm a Deng scheniert,
hot r schau en Märkt verfiehrt.
So dassr hot sogar beim Essa
maihner bruddlat als wia gessa.

Ieber's Geld ond ieber d Zeit,
ieber's Wetter, ieber d Leut,
ieber'n Sommer, ieber'n Wenter,
ieber'n Herrgott, ieber d Kender,
ieber d Mucke-n-an dr Wand,
ieber'n Schultes sei Verschtand,
was dr Gmoinderoot hot verkuttlat,
ieber älles hot r bruddlat!

Ond wia z letzta schoah dr Taod
mit dr Seagas noch ehm haut,
bruddlat 's Jörgle: "Kommscht denn schao?
.... dees hätts doch no schpäter dao!"